Menu

Lama Fixa Alumini Extrusionat

Poden ser de lames tubulars de doble envà, o d'una sola paret; fabricades en ALUMINI EXTRUSIONAT lacades al forn i suportades i clipades en perfils portants intermedis troquelats.

Poden servir-se amb marc perimetral de 40x40.